Download Te Deum Canticle Music Sheet – Awa Yin O Olorun PDF

Awa yin O is a popular Te Deum Canticle. That use to sing every Midnight to NEW YEAR in Anglican Church, Cherubim and Seraphim church, Methodist Church. From the deeper heart of the audience to praise God Almighty. The music was composed by H.S. Oakeley. In my last post, I revealed a link to download the Messiah Babami music sheet.

  • Best on Te Deum canticle music & video performance
  • Download awa yin o sheet music in pdf and lyrics
  • Download awa yin o Olorun music sheet in pdf and mp3

te deum canticle music sheet awa yin 0 music sheet

Awa yin O is similar to Hallelujah Chorus by Handel. Many churches sang both or one of the anthem when its clock and target 12 am every 1st of January.

Awa Yin O Lyrics in Yoruba

Awa yin O Olorun words with full cut

1.f Awa yin O/ Olorun, Awa njeworepe, Iwo ni Oluwa.
Gbogbo aiye nf’ori/ bale fun O.
Baba/ aiye titi lai.
Iwo li eniti gbogbo awon Angeli/ nkigbe pe/ Orun, ati gbogbo agbara/ ti mbe ninu won,
Iwo li eniti ti awon kerubu, ati awon/ serafu/ kigbepe/ nigbagbogbo pe.

2.p Mimo/mimo, mimo: Oluwa Olorun/ awon omo Ogun;
f. Orun on a/ ye kun fun/ o/ la nla o/ go Re.
Egbe awon A/ posteli, ti / ologo yin O
Ogba a/ won woli/ ti, o dara yin O.

3. Ogun a/ won Martyr/ ti/ o lola yin O,
Ijo Mimo enia/ Olorun/ ni gbogbo/ aiye njewo re;
Ba a ba/ eni ola nla/ ti ko nipekun;
Ati omo re ni/ kan soso; o/ lola oloto.

4. Emi/ mimo pelu; O……lutunu,
Kristi; Iwo li o/ ba ogo;
Iwo li omo/ lailai ti Baba,
Nigbati o tewogba fun ‘ra re lati gba/ enia la;
On ko korira/ inu wundia.
p Nigbati a segun oro/ iku tan;
O si joba orun sile fun gbogbo a/ won onigbagbo.

5.mp O joko lowo otun/ Olorun: Ninu/ ogo ti Baba.
Awa gbagbo pe/ o nbo wa: lati se/ onidajo wa,
Nitorina ni awa se ngbadura si odo Re, ran awon omo odo/ re lowo; ti o ti fi eje re iye/ biye ra pada.
Se won ki a le ka won kun awon enia/ mimo Re;
Ninu ogo/ ti ko nipekun.

6. Oluwa, gba awon eni/a Re la:
Ki o si fi ibikun fun awon e/ nia ini Re.
Jo/ ba fun won; ki o si ma gbe/ won leke lailai.
f Awa n/ gbe O ga; lo……..jojumo;
Awa si nfori bale li o/ ruko Re: titi aiye/ ti ko nipekun.

7.p Fiyesini, Oluwa; lati pa wa mo lo/ ni li ailese.
Oluwa/ sanu fun wa; Jo/ wo sanu fun wa.
Oluwa, je ki anu Re ki o ma/ ba le wa; gege bi awa ti n/ gbeke wa le O.
F Oluwa/ Iwo ni mo/ gbekele.
Rall: Lai/ ma……je…….ki…….n………da………..mu.

ALSO READ: Download Complete Yoruba Hymn Book (Iwe Orin Mimo) in PDF

Awa Yin O Lyrics in English

We praise you,

O God, we acclaim you as Lord;
all creation worships you,
the Father everlasting.
To you all angels, all the powers of heaven,
the cherubim and seraphim,
sing in endless praise:
Holy, holy, holy Lord,
God of power and might, heaven and earth are full of your glory.
The glorious company of apostles praise you.
The noble fellowship of prophets praise you.
The white-robed army of martyr praise you.
Throughout the world the holy church acclaims you:
Father of majesty unbounded;
your true and only Son,
worthy of all praise;
the Holy Spirit, advocate, and guide.

Watch the Awa Yin O performance below:

Download the music score below:

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *