Download Awa Yin O Music Sheet – Te Deum Canticle Music in PDF

Must read

A Million Dreams sheet music (From The Greatest Showman) in PDF and MP3

A Million Dreams sheet music from the Greatest Showman I believe many people as seen this music piece or listening to music. I will be...

Spirited Away sheet music (Joe Hisaishi music score) in PDF and MP3

Spirited Away sheet music By Joe Hisaishi Here is another music score "Spirited Away sheet music" composed by well known Japanese composer "Joe Hisaishi" On...

In Christ Alone sheet music (Keith Getty music score) in PDF and MP3

In Christ Alone sheet music By Keith Getty & Stuart Townend I knew many have come across this beautiful music sheet composed by Keith Getty...

Awa Yin O Music Sheet – Te Deum Canticle Music in PDF

I believe you have been searching a means of downloading Awa yin o music sheet which is also well-known as a Te Deum canticle in Yoruba version. This very music sheet is one of the popular music in all Orthodox churches around the world. The music ranked as number one and most sing every on the 31st of December which some church as also sings Hallelujah chorus after the performance of the great music.
awa yin o olorun sheet music_kongashare.com_mn

 

Awa Yin O Tonic Solfa in SATB

Soprano.
m:-r:d:f:-m:-m:r:d:r:m:-
m:-m:r:d:-d:-d:t,:t,:l,:s,:-
r:-s:f:m:-m:-l’:s:f:m:f:-
f:-s:r:m:-d:-d:f:m:r:d:-

Alto.
d:-t:d:d:-d:-l,:l,:s,:t:d:-
t,:-l,:m,:l,:-l,:-l,:s,:s,:fe,s,:-
t:-d:r:s,:-d:-.ta.l,.r:r:de:r:-
r:-r:t:d:-s,:-ta.l,:d:d:t,d:-

Tenor.
s:-f:m:l’:-s:-s:f:m:r:s.s:-
se:-l’:t’:m,:-m,:-r:r:r:r.d.t,:-
s:-.f.m:r:d:-s:-f:ta’:l’:l’;l’:-
l’:-s:s:s:-s:-f:l’:s:-.f.m:-

Bass.
d:-d:d:d:-d:-f,:f,:s:s:d,:-
m,:-fe,:se,:l,:-l,:-.s.fe:s:r’:r,:s:-
s,:-l,:t:d:-d:-f:s:l’:l,:r:-
r:-.d.t:s,:d:-m’:-f:r:s’:s,:d:-

Awa yin O Olorun words with full cut

1.f Awa yin O/ Olorun, Awa njeworepe, Iwo ni Oluwa.
Gbogbo aiye nf’ori/ bale fun O.
Baba/ aiye titi lai.
Iwo li eniti gbogbo awon Angeli/ nkigbe pe/ Orun, ati gbogbo agbara/ ti mbe ninu won,
Iwo li eniti ti awon kerubu, ati awon/ serafu/ kigbepe/ nigbagbogbo pe.

2.p Mimo/mimo, mimo: Oluwa Olorun/ awon omo Ogun;
f. Orun on a/ ye kun fun/ o/ la nla o/ go Re.
Egbe awon A/ posteli, ti / ologo yin O
Ogba a/ won woli/ ti, o dara yin O.

3. Ogun a/ won Martyr/ ti/ o lola yin O,
Ijo Mimo enia/ Olorun/ ni gbogbo/ aiye njewo re;
Ba a ba/ eni ola nla/ ti ko nipekun;
Ati omo re ni/ kan soso; o/ lola oloto.

4. Emi/ mimo pelu; O……lutunu,
Kristi; Iwo li o/ ba ogo;
Iwo li omo/ lailai ti Baba,
Nigbati o tewogba fun ‘ra re lati gba/ enia la;
On ko korira/ inu wundia.
p Nigbati a segun oro/ iku tan;
O si joba orun sile fun gbogbo a/ won onigbagbo.

5.mp O joko lowo otun/ Olorun: Ninu/ ogo ti Baba.
Awa gbagbo pe/ o nbo wa: lati se/ onidajo wa,
Nitorina ni awa se ngbadura si odo Re, ran awon omo odo/ re lowo; ti o ti fi eje re iye/ biye ra pada.
Se won ki a le ka won kun awon enia/ mimo Re;
Ninu ogo/ ti ko nipekun.

6. Oluwa, gba awon eni/a Re la:
Ki o si fi ibikun fun awon e/ nia ini Re.
Jo/ ba fun won; ki o si ma gbe/ won leke lailai.
f Awa n/ gbe O ga; lo……..jojumo;
Awa si nfori bale li o/ ruko Re: titi aiye/ ti ko nipekun.

7.p Fiyesini, Oluwa; lati pa wa mo lo/ ni li ailese.
Oluwa/ sanu fun wa; Jo/ wo sanu fun wa.
Oluwa, je ki anu Re ki o ma/ ba le wa; gege bi awa ti n/ gbeke wa le O.
F Oluwa/ Iwo ni mo/ gbekele.
Rall: Lai/ ma……je…….ki…….n………da………..mu.

I will provide the download link for you below and I will be expecting your appreciative comment below. Let watch the music performance below and check the preview of Awa yin o music sheet below in which you can also sight play on your keyboard or organ.

 

Download the Awa yin o Olorun music below: Download

Download the music in MP3 below:

Download

 

Hope you enjoy it? Kindly Give Appreciative Comment Below and Follow Us On Facebook  and Twitter For More New Updated Music Sheet.

Facebook Comments
- Advertisement -

More articles

1 COMMENT

- Advertisement -

Latest article

Someone Like You Sheet Music by Adele Adkins and Dan Wilson

Someone Like You Sheet Music by Adele Adkins and Dan Wilson I believe many people have heard and play the awesome music piece "Someone Like...

A Million Dreams sheet music (From The Greatest Showman) in PDF and MP3

A Million Dreams sheet music from the Greatest Showman I believe many people as seen this music piece or listening to music. I will be...

Spirited Away sheet music (Joe Hisaishi music score) in PDF and MP3

Spirited Away sheet music By Joe Hisaishi Here is another music score "Spirited Away sheet music" composed by well known Japanese composer "Joe Hisaishi" On...

In Christ Alone sheet music (Keith Getty music score) in PDF and MP3

In Christ Alone sheet music By Keith Getty & Stuart Townend I knew many have come across this beautiful music sheet composed by Keith Getty...

Think of me sheet music (Andrew Lloyd Webber music score) in PDF and MP3

Free Think of me sheet music By Andrew Lloyd Webber Andrew Lloyd Webber composed a well-recognized music score called Think of me sheet music and...
Facebook Comments